I. ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ 2011-2015:

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII(2011-2015)ຜ່ານມາຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ້:

      ຄາດໝາຍສູ້ຊົນເສດຖະກິດຕ້ອງຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫຼຸດ 12%, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ 1.883 $/​ປີ, ຕິບັດສົກປີ 2013-14 ​ປະຕິບັດບັນລຸ 12,95% ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍ​ 1.684 $/ປີ, ພົນລະເມືອງ 396.729 ຄົນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.059 ກີບ/$

1.2 ​ໂຄງ​ປະກອບ​ເສດຖະກິດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ:

        - ຂະແໜງກະສິກ-ປ່າໄມ້  29,5% ຂອງ GDP ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ ສົກປີ 2013-14 ​ບັນລຸ 24,81%ຂອງ GDP.

  - ຂະແໜງອຸດສາຫະກ 44,8% ຂອງ GDP,​ປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ​​ສົກ​ປີ 2013-14 ​ບັນລຸ 39,96%ຂອງ GDP.

  - ຂະແໜງບໍລິການ 25,7% ຂອງ GDP, ​ປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ​​ສົກ​ປີ 2013-14 ບັນລຸ 35,23% ຂອງ GDP.

1.3  ການ​ລົງທຶນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ການລົງທຶນສະເລ່ຍ 25-30% ຂອງ GDP​ໃນ​ນັ້ນ:

- ການລົງທຶນຂອງລັດກວມ 1,87% ການລົງທຶນຊ່ວຍ​ເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ກວມ 5% ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນກວມ 16% ການລົງທຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ປະຊາຊົນກວມ 4% ຂອງ GDP.

  1. ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ:

1.4.1 ຄາດໝາຍການ​ຜະລິດ​ເຂົ້າ​​​​ 261.850 ​ໂຕນ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈີງ​ບັນ​ລຸປີ 328.620 ​ໂຕນ, ໃນ​ປີ 2014, ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2013 ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ 6,27%;.

1.4.2 ​ການ​ສົ່ງ​ອອກສິນຄ້າຕາມ​ແຜນ​ການ 170,36 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ປະຕິບັດ​ບັນ​ລຸ 362,26 ລ້ານ​$ ​ທຽບໃສ່​ແຜນປະຕິບັດ 272%;.

1.4.3  ສີນຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ ແຜນການ 456,06 ລ້ານ​$, ​ປະຕິບັດບັນລຸ 806,03 ລ້ານ$, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນປະຕິບັດ 197,84%,ຂາດດູນການຄ້າ 443,77 ລ້ານ$;.

1.4.4 ການ​ຈໍ​ລະຈອນສິນຄ້າ​ບັນລຸ 8.867,51 ຕື້​ກີບ ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ 604%;.

1.5  ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ:

1.5.1  (2011-2015) ສະ​ເລ່ຍແຕ່ລະປີ​ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ 20% ເທົ່າກັບ 1.650,66 ຕື້​ກີບ:  - ລາຍ​ຮັບຕົວຈີງ ​2.100,32 ຕື້​ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການບັນລຸ 127,24%.

1.5.2  ລາຍ​ຈ່າຍ 1.789,80 ຕື້​ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ​ບັນ​ລຸ 157,03%​.

1.5.3  ການຜະລິດ​ ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງແຮ່​ທາດບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ 188,80 ລ້ານ$, ການຈຳໜ່າຍມີມູນຄ່າ 194,87 ລ້ານ$ ໃນນັ້ນ: ຈຳໜ່າຍພາຍໃນມີມູນຄ່າ 2,42 ລ້ານ$ ແລະ ຈຳໜ່າຍອອກຕ່າງປະເທດ 192,45 ລ້ານ4;.

1.6 ຄາດໝາຍຂະ​ຫຽາຍໄຟຟ້າໃຫ້ຄົວ​ເຮືອນ:

-  ປີ 2015​ ໃຫ້​ບັນລຸ 90%,​ ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 93,19% ຂອງຄົວ​ເຮືອນທັງໝົດ, ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ຄາດ​ໝາຍ​ລື່ນ 3,5%;.

1.7 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍ MDGs ໄດ້ດັ່ງນີ້:

1.7.1 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ປະຕິບັດ​ໄດ້(ຕໍ່ການມີຊີວິດ 100.00 ຄົນ)​ເທົ່າ​ກັບ 79 ຄົນ/100.000 ຄົນ (ຄາດໝາຍ MDGs 260/100.000).

1.7.2  ອັດຕາສ່ວນເດັກມີນ້ຳໜັກຕໍ່າກ່ວາ ມາດຕະຖານປະຕິບັດໄດ້ 20,91% (ຄາດໝາຍMDGs 22%).

1.7.3  ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ເຕັ້ຍປະຕິບັດໄດ້ 36,65% (ຄາດໝາຍ MDGs 34%).

1.7.4  ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ5ປີ (ຕໍ່ການມີຊີວິດ1.000 ຄົນ) ເທົ່າກັບ27ຄົນ/1.000ຄົນ, (ຄາດໝາຍ MDGs 70/1.000 ຄົນ).

1.7.5 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ1ປີ (ຕໍ່ການມີຊີວິດ1.000ຄົນ) ເທົ່າກັບ22 ຄົນ/1.000ຄົນ(ຄາດໝາຍMDGs 45 ຄົນ/1.000).

  1. ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ:

- ສາມາດ​ລືບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກໃຫ້​ປະຊາຊົນຈາກ 4.005 ຄອບຄົວ​ໃນ​ປີ (2010) ປີ 2015 ຍັງ​ເຫຼືອ 1.151  ​ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 1,53% ຂອງ​ຄອບຄົວທົ່ວ​ແຂວງ​ ​ແລະ ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ​ຈາກ 100 ບ້ານປີ (2010) ປີ 2015 ຍັງ​ເຫຼືອ 12 ບ້ານເທົ່າກັບ 2,06% ຂອງ​ຈຳນວນ​ບ້ານ​ທົ່ວ​ແຂວງ.

II. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂົງເຂດ.

1.1  ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້:

ໃນປີ 2014 ຜະລິດເຂົ້າ​ໄດ້​ທັງ​ໜົດ 328.620ໂຕນໃນນັ້ນ: ຜົນ​ຜະລິດ​ເຂົ້ານາ​ປີ​ໄດ້ 270.100ໂຕນ​,ສະມັດຕະພາບ 3,75 ຕ/ຮຕ,ໃນເນື້ອທີ່ 80.180 ຮຕ.ນາ​ແຊງ 57.760 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ 5,58 ຕ/ຮຕ, ​ໃນເນື້ອທີ່ 12.250 ຮຕແລະ ​ເຂົ້າ​ເນີນ​ສູງໄດ້ 760 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ 2,00 ຕ/ຮຕ,​ໃນເນື້ອທີ່ 300 ຮຕ. ສະເລ່ຍໄດ້ 828 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ.

- ການປູກພືດສຳຮອງ: ​ຜົນຜະລິດໄດ້ທັງ​ໜົດ 27.900 ໂຕນ, ​ໃນເນື້ອ​ທີ່ 14.807 ຮຕ,ໃນນັ້ນ: ສາລີຫວານ 8.791 ໂຕນ, ເຜືອກມັນ 2.071 ໂຕນ ແລະ ພືດຜັກ 17.038 ໂຕນ.

- ການລ້ຽງສັດແບບພື້ນເມືອງ:ຄວາຍ​​​  67.368 ​ໂຕ​,ງົວ​ 105.314ໂຕ​,ໝູລາດ 107.408​ໂຕ, ສັດ​ປີກ873.629 ​ໂຕ.ອັດຕາ​ການ​ບໍລິ​ໂພ​ກຊີ້ນ, ປາ, ໄຂ່ໂດຍສະເລ່ຍ ບັນລຸ​ໄດ້ 49 ກິ​ໂລ​/ຄົນ​/ປີ.

- ການ​ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ:ຜົນຜະລິດ​ໄດ້ທັງໝົດ 37.843 ໂຕນ, ​ໃນເນື້ອທີ່ 2.481 ຮຕ, ( ໃນນັ້ນ: ມັນຕົ້ນ 28.502ໂຕນ, ອ້ອຍ5.883​ໂຕນ ແລະ ຢາສູບ 3.458​ໂຕນ.

- ການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ: ຟາມງົວມີ10 ຟາມມີງົວ540 ໂຕ, ຟາ​ມໝູພັນມີ60 ຟາມມີໝູ25.773 ໂຕ. ຟາໄກ່ພັນ ມີ 09 ຟາມມີ​ໄກ່26.992 ໂຕ, ຟາມເປັດມີ 17 ຟາມ ມີເປັດ 9.516 ໂຕ, ຟາມນົກກະທາ 04 ຟາມມີນົກ 23.440 ໂຕ ແລະ ຟາ​ມລ້ຽງປາ06 ຟາມ, ​ມີ​ 573 ກະຊັງມີປາ 3.560.976 ໂຕ.

- ວຽກງານຊົນລະປະທານ: ທົ່ວແຂວງມີລະບົບ​ຊົນລະປະທານ 222 ​​ແຫ່ງ, ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ 163 ​​ແຫ່ງ,​ສະໜອງ​ນ້ຳ​ໄດ້ 12.250 ຮຕ ແລະ ປັບປຸງຄອງຊົນລະປະທານຈາກຄອງດິນມາເປັນຄອງດິນ​ຈີ່ ​ແລະ ເບຕົງ 196,77 ກມ.

1.2 ວຽກງານອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ:

ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 256ແຫ່ງ, ມູນຄ່າ2.264,54ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ: ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 92ແຫ່ງ,ກາງ57 ແຫ່ງແລະຂະໜາດນ້ອຍ 107ແຫ່ງ.ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄດ້ 66,06 ລ້ານ$, ຫັດຖະກຳ 426 ແຫ່ງ, ​ຈັດ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ ​ແລະ ຈຳ​ໝ່າຍ​ສີນ​ຄ້າ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ຕ່າງ​ແຂວງ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ລວມ 21 ຄັ້ງ, ມູນ​ຄ່າ 34,15 ຕື້​ກີບ, ດັດສົມ​​ໂຮງງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້​ຈາກ 174 ​ແຫ່ງ​ຍັງ​ເຫຼືອ 88 ​ແຫ່ງ;.

1.3 ວຽກງານພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່:

+ ວຽກງານບໍ່ແຮ່: ທົ່ວ​ແຂວງ​ມີ​ບໍລິສັດ​ລົງທຶນ​ໃສ່ການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ67ບໍລິສັດ,ໃນນັ້ນ: ຕ່າງປະເທດມີ 24 ບໍລິສັດ, ສົກປີ 2014-2015 ມູນຄ່າການຜະລິດໄດ້188,80 ລ້ານ$, ເກັບຄ່າສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ 63.442$ ແລະ ຄ່າພັນທະຕ່າງໆໄດ້3,50 ລ້ານ$;.

+ ວຽກພະລັງງານໄຟຟ້າ: ໃນ 10ເມືອງໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 100%, ມີ 527 ບ້ານ ແລະ 66.541 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 93,19%ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທັງໝົດ;.

ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 280 MW ແລະ ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ 02 ແຫ່ງຄື: ເຂື່ອນວັງຈາງມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 10 KW ແລະເຂື່ອນຫ້ວຍແກ່ວງມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 40 KW ແລະ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ(ບ້ານທົ່ງລົມ) ມີກໍາລັງການ​ຜະ​ລິດ30 MW;.

2. ຂົງເຂດບໍລິການ:

2.1 ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວແຂວງມີເສັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 3.475,54 ກມ,ໃນນັ້ນ: ທາງ​ເບ​ຕົງ​ຍາວ27,13ກມ​, ທາງ​ປູ​ຢາງຍາວ 546,41 ກມ, ທາງ​ດິນແດງ​ຍາວ 1.345,92ກມ​, ທາງ​​ດິນ​ທຳມະຊາດຍາວ 1.538,18ກມ​. ທາງ​ທຽວ​ໄດ້ 02 ລະດູ ກວມ 73% .ກໍ່ສ້າງ​ຂົວ​ທັງໝົດ 203 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວ 2.884,23 ແມັດ, ໃນນັ້ນ: ຂົວເບ​ຕົງ​​ເສິມເຫຼັກ 64 ແຫ່ງ, ຂົວເບເລ້ 19 ແຫ່ງ, ຂົວໄມ້ 120 ແຫ່ງ, ກໍ່​ສ້າງກັນເຈື່ອນຕາມລຳນ້ຳຂອງ 13 ແຫ່ງ, ຍາວ 8.706 ແມັດ, ປະປາຊົນ​ໄດ້ຊົມໃຊ້​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໃນ 4 ເທ​ສະ​ບານ ເມືອງກວມ 13% ​ປະຊາກອນ​ທົ່ວ​ແຂວງແລະ ພວມ​ກໍ່​ສ້າງ ​ນ້ຳ​ປະປາ​ໃນ​ເທດສະບານ​ແຂວງສາ​ມາດ​ຜະລິດ 15.000 ມ3;.

- ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ຜ່ານ: ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານ​ແດນປີ(2009-2010) ກ່ອນສ້າງຂົວມິດ​ຕະ​ພາບ​ສາມ ປະລິມາດ 112,83 ​ພັນໂຕນ, ພາຍ​ຫລັງ​ເປີ​ການ​ນຳ​ໄຊ້​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສາມ (2011-2014)ສະ​ເລັ່ຍ 2.264,42 ລ້ານໂຕນ/ປີ,ບໍລິສັດຂົນສົ່ງພາຍ​ໃນ​ແຂວງ 21 ບໍລິສັດໃນ​ນັ້ນ: ບໍລິສັດຂົນສົ່ງໂດຍສານ 17 ບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ​ທ່ຽວ​ຊົມ(2009-2010) ມີ 136.664 ຄົນ​, ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້ 81.18 ຕື້​ກີບ,  ປີ (2013-2014) ມີ​ 407.464 ຄົນ​, ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້ 251,59 ຕື້​ກີບ;.

2.2 ວຽກງານການເງິນ:

- ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ເກັບລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບປະມານໄດ້ ​2.100,32 ຕື້​ກີບ, ເທົ່າກັບ 100,64% ຂອງແຜນ 5 ປີ  (​ໃນ​ນັ້ນ: ​ສູນ​ກາງ 970,19 ຕື້​ກີບ,ເທົ່າກັບ 104,13% , ລາຍຮັບ​ທ້ອງຖິ່ນ 1.130,13 ຕື້​ກີບ, ເທົ່າກັບ 98,11% ຂອງແຜນ 5 ປີ). ລາຍ​ຈ່າຍ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 1.789,80 ຕື້​ກີບ, ​ເທົ່າ​ກັບ 96,76%. ຂອງແຜນ 5 ປີ.

2.3 ວຽກທະນາຄານ:

  ການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຂອງ ສາມ ທະນາຄານໄດ້ 3.308,27 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 157,41%  ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 2.122,73 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 170,36% ຂອງແຜນການ.

2.4 ວຽກ​ໄປສະນີໂທລະຄົມ-ສື່ສານ:

ສາຂາບໍລິສັດ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄປສະນີ​ລາວ​ປະຈຳ​ແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ຫ້ອງການ​ໄປສະນີເມືອງ 5 ​ເມືອງ ​ແລະຈ່າມ​ໄປສະນີ 8 ແຫ່ງ, ​ແຈກ​ຢາຍໄປສະນີ​ພັນ​ໄດ້ 3.454 ກິ​ໂລ, ​ແຈກ​ຢາຍ​ໄປສະນີ​ພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດທັງ​ຂາ​ເຂົ້າ ​ແລະ ຂາ​ອອກ 2.237,37 ກິ​ໂລ.ຮ້ານບໍລິການອິນເຕີເນັດ50 ຮ້ານ, ຂະຫຍາຍກາບໄຍແກ້ວນຳແສງ 4.233 ກມ, ​ໂທລະສັບ​ທົ່ວ​ເຖິງ​ທຸກ​ເມືອງ​ກວມ 460 ບ້ານ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ 33.023 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມືຖື 232.457 ເລກໝາຍ ຄິດສະເລ່ຍ 69 ເລກໝາຍ/ປະຊາກອນ 100 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 13.200 ເລກໝາຍ.

3. ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາທິການ ​ແລະ ກິລາ:

 - ທົ່ວແຂວງມີໂຮງຮຽນຝາກ​ເດັກ-ອະນຸບານ 129 ​ແຫ່ງ, ທຽບ​ໃສ່ 5 ປີ ໂຮງຮຽນ​ເພີ້​ມຂື້ນ 70 ​ແຫ່ງ, ນັກຮຽນ ເພີ້ມຂຶ້ນ 39%.ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ​ອານຸບານ ອາຍຸ 3-5 ປີບັນລຸ​ໄດ້ 35,4% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີເພີ່ມຂຶ້ນ 15,3%.

- ມີໂຮງຮຽນປະຖົມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ​ 631 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ 5 ປີ ໂຮງຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນ 24ແຫ່ງ. ອັດຕາ​​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ສຸດທິຊັ້ນ​ປະຖົມ 6-10 ປີ ບັນລຸ 98,8% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີເພີ້​ມຂື້ນ 2,6%. ອັດຕາ​ຄ້າງ​ຫ້ອງ​ຍັງ​ເຫຼືອ 8,3% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີ ລຸດລົງ 7,7% ​ແລະ ອັດຕາ​ປະລະ​ການ​ຮຽນ​ຍັງ​ເຫຼືອ 6,3% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີ ລຸດລົງ 4%.

- ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 129 ແຫ່ງ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີ ​ເພີ້​ມຂື້ນ 38 ​ແຫ່ງ, ອັດຕາ​​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ລວມຊັ້ນມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ 67% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີເພີ້​ມຂື້ນ 14% ​ແລະ ອັດຕາ​​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ປາຍ 36,9% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ 5 ປີ​ເພີ້​ມຂື້ນ 7,6%.

- ການ​ສຶກສານອກ​ໂຮງຮຽນ​ມີ​ຜູ້​ຮຽນ​ຈົບ​ປະຖົມ​ບຳລຸງ​ທັງ​ໝົດ 38.959 ຄົນ, ຍິງ 18.448 ຄົນ, ປະຊາກອນ​ຢູ່​ໃນ​ເກນ​ອາຍຸ15-40 ປີ ຮູ້ອ່ານ​-ຮູ້​ຂຽນ​ໜັງສື 99,01% ເປັນແຂວງທີ່​ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງ ​ແລະ ​ເມືອງ​ຈົບ​ມັດທະຍົມ​ບຳລຸງ 1 ​ເມືອງ​ຄື​: ເມືອງ​ໜອງ​ບົກ;.

- ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງ​ຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ອັນດັບທີ່ 10 ໃນ 20 ຄະ​ນະ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງທົ່ວປະເທດຊີງຂັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ3, ເຂົ້າຮ່ວມງານກິລານັກຮຽນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີV ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ອັນດັບທີ 6 ຂອງ 17 ແຂວງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ​ງານກິລາ​ແຫ່ງ​ຊາດຄັ້ງ​ທີ X ທີ່​ແຂວງ​ອຸດົມ​ໄຊ, ​ໄດ້​​ອັນ​ດັບ​ທີ່ 12 ໃນ 25 ຄະ​ນະ​ ແລະ ສາມາດຊີງ​ໄຊໄດ້ຫຼຽນຄໍາ ກິ​ລາ​ເຕະ​ບານຢ່າງ​ສົມ​ກ​ຽດ;.

3.1.ວຽກ​ງານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ:

  ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ9 ແຫ່ງ ແລະ ​ສຸກສາລາ ​81 ​ແຫ່ງ, ກອງທຶນໝູນວຽນຢາ 9 ເມືອງ, ຕູ້​ຢາ​ປະຈຳ​ບ້ານ​269 ​ຕູ້, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 47 ແຫ່ງ,  ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ 148 ຮ້ານ, ມີອາສາສະໝັກບ້ານ​636 ຄົນ, ໝໍ​ຕຳ​ແຍ 423 ຄົນ ​ແລະ ໝໍຢາ​ພື້ນ​ເມືອງ 39 ຄົນ;.

  ຈຳນວນບ້ານໄດ້ໃຊ້ນໍ້າສະອາດ 482 ບ້ານກວມ83,10% , ​ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ນໍ້າ​ສະອາດ 318.094 ຄົນ, ກວມ85,61% ແລະ ຄອບຄົວ​​ໃຊ້​ວິດຖ່າຍ​ 43.436 ຄອບຄົວ,ກວມ56,33 % ໂຮງຮຽນມີວິດຖ່າຍ ກວມ 66,72%, ໂຮງຮຽນມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ ກວມ 68,69%, ສຸກສາລາມີນໍ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍໃຊ້ ກວມ 91,35%, ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງມີ 432 ບ້ານ, ກວມ 74,22%  ແລະ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນ 65 ປີ.

3.2 ວຽກງານຖະແຫລ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:

  ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີສະຖານນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 4 ແຫ່ງ, ຄວບ​ຄຸມ​ເນື້ອ​ທີ່ 85% ຂອງພື້ນທີ່ແຂວງ, ສະຖານີໂທລະພາບ 1 ແຫ່ງ, ລົງເຄື່ອນໄຫວເອົາຂ່າວທັງ ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ 6.550 ຄັ້ງ,ຂຽນຂ່າວໄດ້ 6.717 ຂ່າວ, ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ສູນກາງ 1.643 ຂ່າວ ແລະ 215 ບົດ.

  ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳ​ ​ແລະ ​ບ້ານ​ວັດ ທະນະທຳ​ 423 ບ້ານ​ເກີນ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້, ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ບູ​ຮານ​ສະຖານ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ແລະ ສຳ​ເລັດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຫໍ​ໄຫ​ວ້ຂອງປະທານ​ໂຮ​ຈີ​ມິນ​ຢູ່​ບ້ານ​ຊຽງ​ຫວາງ ​ເມືອງ​ໜອງບົກ.

  ແຂວງຄຳ​ມ່ວນມີສະ​ຖານ​ທີ​ທ​ອ່ງທ່ຽວ198 ແຫ່ງໃນນັ້ນ: ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 139 ແຫ່ງ, ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ 30 ແຫ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປະຫັວດສາດ 29 ແຫ່ງ, ມີໂຮງແຮມ 18 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 74 ແຫ່ງ,ລີສອດ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 84 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ 100 ແຫ່ງ, ໄລຍະ5 ປີ ຜ່ານມາມີນັກທ່ອງທ່ຽວ 1.610.119 ເທື່ອຄົນ,ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະ​ມານ 729,58ຕື້ກີບ;.

3.3  ວຽກງານແຮງງານ ​ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

  ປະຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ພັກ-ລັດ​ຖະ​ບານ, ຂື້ນທະບຽນຜູ້ສະໝັກງານໄດ້ 800 ຄົນ, ຍິງ 157 ຄົນ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 55 ຫົວໜ່ວຍ ຈຳ​ນວນ 290 ຄົນ, ຂື້ນບັນຊີແຮງງານຕ່າງປະເທດບໍ່​ຖືກ​ກົດໝາຍ 1.399 ຄົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານຕໍ່ການປະຕິວັດ, ພະນັກງານບຳນານໄດ້ 599 ຄົນ, ຍິງ 181 ຄົນເປັນ​ເງີນ 11,9 ຕື້ກີບ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ມູນຄ່າ 4,44 ຕື້ກີບ ແລະ ຈັດສົ່ງອັດຖິອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽນຊານຫວຽດນາມກັບປະເທດ 192 ອັດຖິ, ​ອອກ​ບັດ​ປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ຊົ່ວ​ຄາວຈຳ​ນວນ 21.998 ຄົນ ​ແລະ ​ແບບ​ຖາວອນ 2.577 ຄົນ.

3.4  ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ:

ປະ​ຕິ​ບັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ-ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ສາ​ມາດສະກັດກັ້ນການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າປອມແປງ ແລະ ໝົດອາຍຸການຈຳ​ນວນ 26 ລາຍການ, ກວດ​ກາ​ການລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຄື່ອງໄຟຟ້າເຊັບທີຄັດ 2 ຄັ້ງ, ຈຳນວນ 71 ໜ່ວຍມີມູນຄ່າ52,8 ລ້ານກີບ, ກວດກາຊິງຊັ່ງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ-ລົດບັນທຸກ 875 ໜ່ວຍ,ກວດຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 1.038 ຫົວຈ່າຍ ແລະ ກົງເຕີ້ໄຟຟ້າ 2.774 ໜ່ວຍ.

3.5  ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ:

  ຈັດສັນທີ່ດິນ, ມອບດິນ-ມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ໄດ້ 38 ບ້ານ, ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ່າງໆ232 ຄອບຄົວ, ມູນຄ່າ 22,19 ຕື້ກີບ, ອອກໃບຕາດິນ 2.322 ຕອນ, ຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນເນື້ອ​ທີ່ດິນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ 36.420 ຕອນ;.

- ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ, ເນື້ອທີ່ 577.000 ຮຕໃນ​ນັ້ນ: ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ພູ​ຫີນ​ປູນ 150 ພັນ​ຮ​ຕ, ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ພ​ູ​ຫີນ​ໝາມ​ໜໍ່ 82 ພັນ​ຮ​ຕ, ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ນ້ຳ​ເທີນ-ນາ​ກາຍ 345 ພັນ​ຮ​ຕ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 4 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 84.868 ຮຕ,ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 12 ແຫ່ງ, ມີເນື້ີອທີ່ 837,40 ຮຕ, ປ່າປ້ອງກັນ 2 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 52.783 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ກວມ 49% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ.

3.6  ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ:

  ການພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເພື່ອສົ່ງ​ເສີມການລົງທຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດ ເພື່ອນມິດ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດ ອື່ນໆໃນພາກພື້ນ;.     

-  ອອກວີຊ່າໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າທ່ອງ​ທ່ຽວ 6.640 ເທື່ອຄົນ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ບໍ​ລີ​ການ​ຈຳ​ນວນ 187.903$ ສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ( ເຂດແຂວງຄຳມ່ວນກັບ ແຂວງກວາງບິ່ງ ແລະ ຮ່າຕິ່ງ ) ມີຈຳນວນ 81 ຫຼັກໝາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສັຍຍາ, ສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ໄທເປັນຢ່າງດີ;.

-  ຮ່ວມມືກັບອົງການ NGOs ຈຳນວນ 12 ອົງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 26 ໂຄງການ ມີຈຳນວນເງີນ 20,53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອການພັດທະນາແຂວງ;.

3.7  ວຽກງານພັດທະນາຊົນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ:

  ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ-ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ແລະ ວຽກງານ 03 ສ້າງ, ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແນະນຳ​ເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງ​ວັນ​ທີ່ 30 ພຶດສະພາ 2011, ການ​ຈັດ​ສັນບ້ານນ້ອຍໃຫ້ເປັນບ້ານໃຫຍ່, ການ​ກຳ​ນົດ​ຈຸດ​ສຸມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕີ​ບັດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ຈັດ​ສັນ​ບ້ານຈາກ 592 ບ້ານໃນປີ 2011ເປັນ 582ບ້ານ, ມີ 13 ຈຸດສຸມ, ສາຄອບຄົວທຸກຍາກກວມ 1,53% ເທົ່າ​ກັບ 1.151 ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກກວມ 2,06% ເທົ່າ​ກັບ 12 ບ້ານ ,ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ 66.110 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 87,7%, ບ້ານພັດທະນາ 354 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 60,8% ຂອງ​ຈຳນວນ​ບ້ານ​ທົ່ວ​ແຂວງ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດໄດ້ 01 ບ້ານ ແລະ ລືບ​ລ້າງເມືອງນາກາຍເປັນເມືອງພົ້ນທຸກ  ແລະ​ສາ​ມາດເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາໄດ້ 347,18 ຮຕ ມີຈຳນວນ 2.633 ລູກ;.

  ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ 03 ສ້າງຢູ່ 03 ​ເມືອງ 07 ບ້ານ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ, ກ່ອນ​ອື່ນແມ່ນ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາມາ​ດນຳພາ​ຂອງ​ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​-ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ ແລະ ຮາກ​ຖານພັກ​-ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ບ້ານໄດ້​ສົ່ງ​ພະ​ນັກ​ງານ​​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ຕຳແໜ່​ງງານ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ;..

3.8  ວຽກງານພາຍໃນ:

   ​ຄຸ້ມ​ຄອງລັດຖະກອນ ທົ່ວ​ແຂວງ​ມີ​ 9.209 ຄົນ,ຍິງ 4.340 ຄົນ, ປະລີນຍາເອກ 4 ຄົນ, ປະລີນຍາໂທ 100 ຄົນຍິງ 13 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 1.968 ຄົນຍິງ 419 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 3.187 ຄົນຍິງ 590 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 3.078 ຄົນຍິງ 632 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 844 ຄົນຍິງ 321 ຄົນແລະບໍ່ມີຊັ້ນ 29 ຄົນຍິງ 08 ຄົນ,​​​ລະດັບ​ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນ​ເມືອງ​ແຕ່​ຊັ້ນ​ຕົ້ນ-ປະລິນຍາ​ເອກ ຈຳນວນ 4.815 ຄົນ, ຍິງ 1.987 ຄົນ.

       ດ້ານ​​ຊົນເຜົ່າ​​ມີ 9 ຊົນ​ເຜົ່າ, ​3 ໝວດ​ພາສາ​ຄື: ໝວດ​ພາສາ​ລາວ-​ໄຕ, ມີ 4 ຊົນ​ເຜົ່າ(ເຜົ່າລາວ, ຜູ້​ໄທ, ​ໄຕ ​ແລະ ​ເຜົ່າ​ແສກ), ໝວດ​ພາສາ​ມອນ​ຂະ​ແມ​ມີ 4 ​ເຜົ່າ​ (ເຜົ່າ​ມະກຼອງ, ​ກຣີ, ຕຣີ ​ແລະ ​ເຜົ່າ ງ້ວນ), ໝວດ​ພາສາ​ມົ້ງ-ອີ້​ວມ້ຽນ ມີ 1 ຊົນ​ເຜົ່າ (​ເຜົ່າ​ມົ້ງ).​

1.   ຈຸດ​ດີ:

- ຄະນະ​ພັກ​ທຸກຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່​ຊີ້​ນຳ-​ນຳພາ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຈິ່ງໄດ້​ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

- ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ໄດ້ຮັບ​ການປັບ​ປຸງ ກໍ່​ສ້າ​ງ​, ການ​ຜະລິດ​ຂະ​ຫຽາຍຕົວ, ​ໂຄງ​ປະກອບເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຕາມ​ທ່າ​ແຮງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ແຂວງ ແລະ ​ເສດຖະກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ;.

- ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສີນຄ້າຂອງ​ປະຊາຊົນ ເປັນ​ຂະ​ບວນ ສາ​ມາດ​ຕອບສະໜອງ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ລ້ຽງສັດ, ການປູກ​ພຶດ ​ແລະ ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ;.

- ​​ກົນ​ໄກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍ​ລີ​ຫານ​ໄດ້​ແບ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-​ສັງຄົມ ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນລະຫວ່າງ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ, ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງຄົມຕິດ​ພັນ​ ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ;.

- ການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ສສ ຫວຽດນາມແລະ ສປ ຈີນ ແລະ ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ສາກົນ, ​ດຶງດູດ​ເອົາ​ການ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​​ແຂວງ ໄດ້​ຂະ​ຫຽາຍຕົວ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ;.

2.   ຈຸດ​ອ່ອນ ​ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ:

-  ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຢູ່ ​ເຂດ​ທົ່ງພຽງ, ສຳລັບ​ເຂດ​ພູດ​ອຍຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ ​ແລະ ການ​ຜະ​ລິດອາ​ໃສ​ແຕ່​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ການ​ພັດທະນາ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຍັງ​ມີ​ບາງດ້ານ​ບໍ່​ທັນກົມກຽວ;..

- ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຫຼ່ງລາຍ​ຮັບ​ງົບປະມານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນລວມ​ສູນ ແລະ ​ສົມ​ຄູ່​ກັບ​ທ່າ​ແຮງ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ໃນ​ບາງ​ຂົງ​ເຂດບໍ​ໄປ​ຕາມ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ;.

-   ການລະດົມແຫຼ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໆ​ເຂົ້າ​ໃສ່ການພັດທະນາຍັງຈຳ​ກັດ, ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍເລັ່ງ​ໃສ່ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ;..

-  ການພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ບໍ່​ທັນ​ຕິດ​ແໜ້ນ​ກັບຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງຕ່ຳ​ແໜ່ງ​ງານ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້, ​ການ​ພັດທະນາ ບາງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຍັງບໍ່​ທັນ​ເບີ່ງ​ກ້​ວາວງມອງ​ໄກ, ບໍ່​ສາ​ມາດຮັບ​ຮູ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ​ນຳ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໃໝ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​​;..

3.  ບົດຮຽນ​ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້:

- ຄະນະ​ພັກ-ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທຸກ​ຂັ້ນ, ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຊີ້​ນຳ-​ນຳພາ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແຜນການກຳນົດ, ທ່າແຮງເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳພາປະຕິບັດໃຫ້ມີ​ຜົນສຳເລັດ;..

-  ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ວາງ​ອອກ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ, ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາຕ້ອງໄປ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ, ການກໍານົດ​ຈຸດສ​ຸມພັດທະນາ​ໃຫ້ຖືກກັບ​ທ່າ​ແຮງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຕ້ອງ​ບັນ​ຈຸ​ພະນັກ​ງານຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້-ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ປະສົບ​ການ ​ແລະ ການ​ລົງ​ທືນຕ້ອງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ;.

-  ລະດົມ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ເສດຖະກິດໃຫ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​​ໃນການ​ພັດທະນາ ໂດຍ​ຖື​ເອົາ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລັດ​ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ;.

-  ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ແມ່ນ​ມາດ​ຕະ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ;..

ວິດີໂອ

ເວັບໄຊຕ່າງໆ

                     ເວັບໄຊອື່ນໆ

ຮູບພາບ

ປະຕິທິນ

November 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາດເມືອງເກົ່າ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທຽວຂຸນກອງແລ
ແຄມຂອງຍາມແລງເມືອງທ່າແຂກ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເຊບັ້ງໄຟ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທ່າຝຣັ່ງ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າພະອິກ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າພະປາຜາ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້ານາງແອ່ນ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າກອງລໍ
ກໍາແພງຍັກ
ພະຍານາກຈໍາລອງໜ້າວັດນາໂບ


ສະຫງວນລິຂະສິດ© ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນ 

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະໜາມ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຖະໜົນ: ວຽງຈັນ. ໂທ: (856-51) 212088  ແຟັກ: (856-51) 212307